بررسی ارتباط بین اقدامات کنترلی اولویت بندی شده و کاهش سطح ریسک در یکی از کارخانه های روغن خوراکی تهران

چکیده :

مقدمه:روش(FMEA:Failure Mode Effect Analysis)برای شناسایی نقص های به وجود آمده در اجزای یک ماشین و یا یک فرایند تولید که از چند ماشین تشکیل شده است،بکار می رود.هدف از این مطالعه بررسی انواع اقدامات کنترلی اولویت بندی شده در کاهش عدد ریسک در یکی از کارخانه های روغن خوراکی است.

روش بررسی:پژوهش حاضر مطالعه ای از نوع طولی است که به صورت مداخله ای در یکی از کارخانه های روغن خوراکی در استان تهران در سال ۱۳۹۳ اجرا گردید.پس از ارزیابی اولیه توسط تیم کارشناسی،راهکارهای اصلاحی اجرا شد و RPN2:Risk Periority Number به دست آمد.باری آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳استفاده گردید.

نتایج:در صنعت مورد بررسی با استفاده از روش ارزیابی ریسک FMEA تعداد ۷۳ خطر در ۵ واحد از آن کارخانه شناسایی گردید.بیبشترین عدد اولویت ریسک ۸۰ و کمترین عدد ریسک ۴ بدست آمد.بیشترین احتمال خطر مربوط به واحد تاسیسات بود که میانگین احتمال خطر در این واحد قبل از اجرای اقدامات کنترلی و پس از آن به ترتیب۴٫۵ و ۳٫۲۵ می باشد.بیشترین شدت خطر مربوط به واحد ابزارسازی بود که میانگین شدت خطر قبل از مداخله در این واحد و پس از آن به ترتیب ۴٫۷۵ و ۳ بدست آمد.بین متوسط عدد ریسک(RPN) کل،قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری در سطح معناداری ۰٫۰۵ وجود دارد.

نتیجه گیری:براساس یافته های این مطالعه میتوان چنین نتیجه گیری کرد که روش FMEA یک روش ارزیابی بسیار مفید است که به بررسی دقیق پروسه ی پرخطر و یا فرایند مستعد خطا می پردازد.

کلید واژه:ارزیابی ریسک،صنعت روغن خوراکی،تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن(FMEA)

نویسندگان :ملیحه کلاهدوزی-غلامحسین حلوانی

دریافت مقاله-متن کامل