سیستمهای مدیریتی


استقرار و صدور گواهینامه های :

  • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
  • سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001
  • سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي OHSAS 18001
  • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
  • سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE – M
  • استاندارد سیستم مديريت كيفيت خاص صنايع نفت وگاز ISO/TS 29001
  • استاندارد سیستم مديريت كيفيت خاص صنايع خودروسازي ISO/TS 16949
  • پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  • استقرار سیستم های S5 ,6 sigmaو…