پایش وضعیت و عیب یابی

 

 

پایش وضعیت (CM : Condition Monitoring)

 

هر سیستم دینامیکی،الکتریکی و هیدرولیکی،یا حرارتی، دارای علائم مشخصه ای است که وضعیت عادی آن دستگاه را در حین کار نشان می دهد.تغییر این علائم مشخصه،هر چند به اندازه کم،میتواند نشانه ای از بروز اشکال و خرابی در سیستم باشد.

منظور از پایش وضعیت تعیین وضعیت سیستم با اندازه گیری علائم مشخصه آن و بهره گیری از این اطلاعات برای پیش بینی خرابی سیستم است.